Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Zabytkowej Stacji Wodociągowej „Zawada”

 

1. Stacja udostąpniona jest do zwiedzania codziennie w godzinach 8.00 - 16.00. W szczególnych przypadkach uzgodnionych z kierownictwem SUW „Zawada” może być ona udostępniona w terminach innych niż podane.

 

2. Zwiedzanie może się odbywać wyłącznie z wyznaczonym pracownikiem SUW „Zawada”. Grupa wycieczkowa nie może liczyć więcej niż 30 osób. Osoby niepełnoletnie zwiedzają Stację tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów.

 

3. Ponieważ zwiedzanie ma miejsce w czynnym zakładzie przemysłowym może się ono odbywać wyłącznie po wyznaczonych trasach i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

4. W sytuacjach awaryjnych kierownictwo SUW „Zawada” zastrzega sobie prawo do zamknięcia Stacji dla zwiedzająych w każdej chwili.

 

5. Do obowiązków osoby oprowadzającej należy:

- zapoznanie zwiedzających z regulaminem zwiedzania, przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami zachowania się na terenie Stacji,

- przedstawienie zwiedzającym historii i działania Stacji dawniej i dziś,

- udzielanie odpowiedzi na pytania związane z pracą zabytkowych urządzeń Stacji,

- czuwanie nad bezpieczeństwem zwiedzających.

 

6. Zwiedzający zobowiązani są do:

- przestrzegania wszystkich zaleceń wydawanych przez osobę oprowadzającą,

- zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu maszyn i innych urządzeń mechanicznych i elektrycznych,

- powiadomienia osoby oprowadzającej o potrzebie oddalenia się od grupy.

 

7. Na terenie Stacji zabrania się:

- oddalania od grupy w trakcie zwiedzania bez powiadomienia osoby oprowadzającej,

- dotykania instalacji, urządzeń i innych eksponatów,

- przechodzenia poza barierki oraz wchodzenia do pomieszczeń nieznajdujących się na trasie zwiedzania,

- zwiedzania Stacji przez osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających,

- palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

- zaśmiecania obiektu zwiedzanego.

 

Na teren Stacji zabrania się również wnoszenia broni, oraz niebezpiecznych substancji i przedmiotów, a także wprowadzania zwierząt.

 

8. Fotografowanie i filmowanie na terenie Stacji możliwe jest po uzyskaniu zgody kierownika SUW „Zawada”.

 

9. Za wszelkie straty wynikłe z nieprzestrzegania zasad regulaminu oraz zaleceń osoby oprowadzającej odpowiedzialność (w tym finansową) ponosi zwiedzający. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

 

10. SUW „Zawada” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie Stacji.

 

11. Zmotoryzowani mogą pozostawić pojazdy na wyznaczonych miejscach na terenie SUW „Zawada” na swoją odpowiedzialność.

 

12. Uwagi i wnioski dotyczące zwiedzania można zgłaszać u kierownika SUW „Zawada” lub w siedzibie GPW S.A. w Katowicach.

Dodatkowe informacje